บทความ (ข)

#
ขอขอบคุณแด่ท่านที่แสดงความยินดี
ขอความกรุณาผู้ใหญ่เปิดใจตัวเองเพื่อดูความจริงของเด็ก
ของทุกสิ่งมีทั้งแง่ดีและแง่เสียจริงหรือ
ของแท้ในโลกนี้อยู่ที่ไหน
ข้อคิดควรคำนึงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาก่อนที่สังคมไทยจะล่มสลาย
ข้อคิดมุมหนึ่งในชีวิตประจำวัน
ข้อเสนอแนะในการคิดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ข้าวกับชีวิตไทย
ข้าวกับชีวิตไทย ขอฝากไว้ให้ชนรุ่นหลังได้คิดก่อนที่ชีวิตฉันต้องจากไป
เขียนฝากไว้ให้ลูกหลานคิด