บทความ (ถ)

#
ถ้าฉันยังมองไม่เห็นความจริงว่า คนเราต่างกัน ก็คงเข้าใจความจริงได้ยากว่า คนเราเกิดมาย่อมเหมือนกัน