บทความ (ม)

#
มนุษย์กับความอยาก
มนุษย์กับธรรมชาติ [MAN AND NATURE]
มนุษย์กับวิถีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกับปริญญากิตติมศักดิ์
มองกล้วยไม้ให้ซึ้งถึงวิญญาณความรักในใจฉันซิเธอ
มองการเลือกตั้งจากความเป็นธรรมชาติ
มองปัญหาสิ่งแวดล้อมจากทรรศนะทางสังคม
มองผ่านการศึกษาภาคบังคับถึงหลักอิสรภาพทางการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตไทย
มองภาพวิกฤตการณ์การเมืองในปัจจุบัน
มองภาพสภาการเกษตรแห่งชาติจากมุมหนึ่ง
มองวิถีการเมืองไทยจากรากฐานการศึกษาที่ยังมุ่งสู่หอคอยงาช้าง
มองสิ่งซึ่งอยู่ใต้ก้นคนอื่นดีกว่ามองที่หน้าตา
มองโลกจากความจริง
มอบแง่คิดแด่สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ในโอกาสครบรอบ
มุมหนึ่งของประสบการณ์ชีวิต จากการคิดเอาชนะใจตนเอง
เมื่อขาลอยพ้นพื้นดินถิ่นกำเนิดของตัวเองเศรษฐกิจก็ย่อมทรุดเป็นธรรมดา
เมื่อคนสิ้นคิดทุกสิ่งก็ย่อมสูญสลาย
เมื่อน้ำท่วมก็ย่อมมองไม่เห็นแผ่นดิน
เมื่อมนุษย์โลกกำลังใกล้จะถึงจุดดับสูญ
เมื่อสิ้นคิดก็ย่อมสูญสิ้นคุณค่าความเป็นคน
เมื่อสิ้นคิดความเป็นคนก็ย่อมสูญ
แม้เพียงสิ่งซึ่งอยู่ที่ปลายจมูกเราเอง