บทความ (ส)

#
ส.ค.ส. 2537 จากชีวิตถึงชีวิต
ส.ค.ส. 2539
ส.ค.ส. 2541
ส.ค.ส. 2542
ส.ค.ส. 2542 ความรักที่มั่นคงยั่งยืน
ส.ค.ส. 2542 จงเปิดใจให้กว้างย่อมค้นพบความสุข
สงกรานต์นี้ฉันยังมีชีวิตอยู่
สติฉันอยู่ไหน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สภาพของชนบทไทยซึ่งพบที่สาคลี
สภาพสังคมไทยที่ยังมองไม่เห็นฝั่ง
สภาอาจารย์กับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย
สมดุลแห่งชีวิต
สังคมไทยกับความแตกแยกภายในครอบครัว
สัจธรรมกับแนวทางการพัฒนาสู่อารยประเทศ
สัจธรรมของปัญหาช่อราษฎร์บังหลวง
สัจธรรมของสังคมที่ขาดการสืบทอด
สัจธรรมที่มองเห็น-จากภาพการแก้ไขปัญหาจราจร
สัจธรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สัจธรรมรำลึก
สิ่งที่ขออนุญาตลิขิตไว้ ในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นเราเห็นได้มิใช่หรือ
สิ่งที่แฝงอยู่ในกระแสน้ำท่วมครั้งใหญ่
สิ่งแวดล้อมกับวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
สืบเนื่องมาจากเรื่อง การได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สื่อการศึกษากับปัญหาพื้นฐาน
สื่อการศึกษากับภาวะที่เหลือแต่เปลือกของสังคมไทย
สุริยุปราคากับความเชื่อของคนในสังคมไทย
สู่โค้งสุดท้ายของชีวิต
เส้นทางสู่การอยู่รอดของทุกคนในสังคมไทย
เส้นที่มุ่งสู่ความมืด