ร่วมกันลงชื่อแสดงความยินดีต่อ อาจารย์ระพี สาคริก ที่ได้รับเลือกเป็น "ปราชญ์เกษตร" ครับ

user warning: Incorrect key file for table '/tmp/#sql_3f59_0.MYI'; try to repair it query: SELECT c.cid as cid, c.pid, c.nid, c.subject, c.comment, c.format, c.timestamp, c.name, c.mail, c.homepage, u.uid, u.name AS registered_name, u.signature, u.signature_format, u.picture, u.data, c.thread, c.status FROM comments c INNER JOIN users u ON c.uid = u.uid WHERE c.nid = 128 AND c.status = 0 ORDER BY c.thread DESC LIMIT 250, 50 in /home/rapee/domains/rapee.org/public_html/modules/comment/comment.module on line 991.

แสดงความยินดีต่อ อาจารย์ระพี สาคริก ที่ได้รับเลือกเป็น "ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย" ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2552 ครับผม