การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง

ISBN : 974-537-339-7
คำอธิบาย : การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง - การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้า และการพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง - ปัญหาสภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษาในประเทศด้อยพัฒนา - ประวัติความเป็นมาของการผลิตการค้ากล้วยไม้ - การพิจารณาเลือกที่ดินปลูกกล้วยไม้เป็นการค้า - การค้ากล้วยไม้ในระบบอุตสาหกรรม - การเริ่มต้นปลูกกล้วยไม้เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางการค้า - การปลูกกล้วยไม้ประเภทแวนดาเพื่อประโยชน์ทางการค้า - กล้วยไม้ช้างแดง - การปลูกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอพซิสเพื่อประโยชน์ทางการค้า - กล้วยไม้ลูกผสมแอแรนดาและมอคคารา กล้วยไม้ตัดดอกที่ปลูกง่ายและใช้ต้นทุนน้อย - การปลูกล้วยไม้สกุลเด็นโดรเบียม(หวาย)เพื่อผลิตดอกเป็นการค้า - ปัญหาการจัดการจากการผลิตต้นและดอกกล้วยไม้ถึงตลาด - การจัดตั้งโรงงานบรรจุดอกกล้วยไม้ลงหีบห่อ - บทวิจารณ์การผลิตการค้าดอกกล้วยไม้ - การปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการค้าภายในประเทศ - การผลิตต้นกล้วยไม้เพื่อประโยชน์ทางการค้า - การผลิตต้นกล้วยไม้เพื่อนำไปใช้เป็นไม้ประดับ - การผลิตการพัฒนาและการค้ากล้วยไม้สกุลหลายประเภทอากาศเย็น - การผลิตการจัดการและการพัฒนากล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อประโยชน์ทางการค้า - การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กล้วยไม้เพื่อกระจายการค้าแหละการใช้ประโยชน์ - คนไทยกับพลังต่อรองทางการค้ากล้วยไม้ - กล้วยไม้ในสกุลที่มีแนวโน้มนำไปสู่การค้าในอนาคต - กล้วยไม้หอมการพัฒนาสู่ตลาดการค้า - ขยายผลการพัฒนาการผลิตการค้าหลายถึงกล้วยไม้สกุลอื่นในประเภทเดียวกัน - กล้วยไม้สกุลที่ควรเริ่มต้นสนใจใช้กู้อิสรภาพทางการค้ากล้วยไม้ของไทยและประเทศเขตร้อน - การบรรจุต้นกล้วยไม้ลงหีบห่อและการขนส่ง - การปรับปรุงพันธ์กล้วยไม้เพื่อประโยชน์ทางการค้า - ห้องปฏิบัติการขยายพันธ์กล้วยไม้ การจัดการและบริการ - พื้นฐานการผลิตกล้วยไม้เพื่อประโยชน์ทางการค้า - การพัฒนาร่วมกันระหว่างตลาดกับกระบวนการผลิต - การจัดการผลิตการค้ากล้วยไม้แบบครบวงจร - การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลกล้วยไม้ - ดวงตราไปรษณียากรกล้วยไม้ ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเผยแพร่กล้วยไม้ของประเทศไทย - การจัดงานแสดงกล้วยไม้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการปลูกและการค้า - วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการตลาดของกล้วยไม้ไทย - วิญญาณการผลิตการค้ากล้วยไม้ของไทย - จิตสำนึกของคนไทยผู้คิดค้าขายกล้วยไม้ - คติธรรมในการประกอบธุรกิจการค้า - การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ - มองกล้วยไม้ให้ซึ้งถึงวิญญาณความรักในใจฉันซิเธอ - จากวิญญาณการพัฒนากล้วยไม้ไทยถึงความมั่นคงของชาติ
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [483 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 45.07MB]