ประสบการณ์ชีวิต จากการเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

บทนำ
แรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้เขียนเรื่องนี้นำหัวข้อนี้มาเขียน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองยุคนี้ หากแต่ละคนไม่เห็นแก่ตัวจนเกิดไปช่วยให้สามารถมองย้อนกลับทิศทางได้อย่างอิสระ จากปัญหาซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งส่งผลทำลายความมั่นคงที่พื้นฐานของสังคมไทยได้ชัดเจน

โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งยังหลงเหลืออยู่ในสังคม จากความรู้สึกรับผิดชอบและห่วงใย ทำให้ค้นหาเหตุและผลจากรากฐานซึ่งเป็นความจริง เพื่อนำมาวิเคาระห์ว่า ปัญหาซึ่งยังลึกอยู่ในรากฐานคนในสังคม มีผลสืบเนื่องมาจากสิ่งใด ทั้งนี้และทั้งนั้น เพราะเหตุว่าคนลักษณะนี้มีจิตสำนึกซึ่งตัวเองมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อทำหน้าที่แก้ไข อีกทั้งนำมาเป็นความรู้ใส่ใจตัวเอง ไว้เพื่อความเจริญทางสติปัญญาร่วมด้วย

ทั้งนี้และทั้งนั้นหากมองย้อนกลับไปสู่อดีต เริ่มต้นจากยุคประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งถูกชนชาติตะวันตกพยายามเข้ามายึดครองแผ่นดินท้องถิ่น ซึ่งไม่เพียงแต่ของประเทศไทย ซึ่งแต่ก่อนมีชื่อว่าประเทศสยามเท่านั้น แม้แต่ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเขตร้อนของทวีปเอเชีย รวมทั้งทวีปอื่นของโลก ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมีทรัพยากรซึ่งมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ที่อุดมสมบูรณ์อย่างหลากหลาย ซึ่งท้องถิ่นในเขตตะวันตกเลยไปถึงขั้วโลกเหนือและใต้ ไม่มีทางเลือกได้อย่างกว้างขวางเช่นแถบดังกล่าว

ประเทศในแถบนี้ ได้ถูกชนชาติตะวันตกใช้กำลังทางเทคโนโลยีและอาวุธ ซึ่งตนเป็นฝ่ายคิดค้นซึ่งมีอิทธิพลเหนือกว่าเข้ามาบุกรุกถือครองอย่างกว้างขวาง

แม้ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งเป็นเขตร้อนรวมถึงประเทศไทย เราจะเห็นความจริงว่าประเทศในแหลมมลายู เลยไปถึงหมู่เกาะชวาและฟิลิปปินส์ก็ได้ถูกยึดครองเอาไว้หมด

ดังจะพบจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ได้ว่า กลุ่มบุคคลจากประเทศตะวันตกได้ส่งคนเข้ามาเข้ามาสำรวจทรัพยากรต่างๆ เป็นการล่วงหน้า ดังจะพบหลักฐานได้จากหนังสือตำราต่างๆ ซึ่งเขียนเป็นภาษาต่างประเทศโดยคนกลุ่มนั้น ซึ่งนำเข้ามาเผยแพร่ในกระบวนการจัดการศึกษาจนถึงทุกวันนี้

หลังจากนั้นจึงส่งกำลังคนและอาวุธมาทางเรือ เพื่อเข้ายึดครองแผ่นดินท้องถิ่น

หากจะว่าประเทศในเขตร้อนรู้ทันก็ได้ หรือรู้เท่าทันก็ได้ หากรู้ทันแต่ใช้อารมป้องกันด้วยความรุนแรงก็จะนำไปสู่การสู้รบ ส่วนประเทศที่รู้ทันอีกทั้งรู้ได้ว่ากำลังของฝ่ายตนสู้ไม่ได้ ก็ยอมเจรจาประนีประนอมเช่นประเทศไทยเป็นต้น

กลุ่มประเทศที่มาจากถิ่นอื่นมักอ้างว่า ต้องการส่งคนเข้ามาเจริญสัมพันธ์ไมตรี โดยมีการนำผลิตผลทางเทคโนโลยีซึ่งฝ่ายตนเป็นผู้พัฒนาก้าวไกลไปก่อนมามอบให้ซึ่งการเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนแฝงมาด้วย

ประเทศไทยถูกอิทธิพลดังกล่าวด้วยเช่นกัน อาศัยนโยบายผู้ปกครองประเทศไม่เห็นสมควรให้เกิดความรุนแรงทำให้เสียชีวิตและเลือดเนื้อจึงยอมผ่อนปรน หลังจากนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นำอิทธิพลผลิตผลสำเร็จรูปจากเทคโนโลยีซึ่งมีผลเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคนท้องถิ่นให้รู้สึกว่าของเขาเจริญก้าวหน้ากว่า เข้ามาเป็นของกำนัลหรือที่เรียกกันว่าบรรณาการ ซึ่งแท้จริงแล้วแฝงไว้ด้วยกลยุทธ์ในระยะยาว

ระยะยาวหมายถึง การใช้อิธิพลเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเข้ามามอมเมาแนวความคิดเรื่องของคนท้องถิ่นให้หลงผิดไปว่า ของเขาเจริญกว่าเราซึ่งมีผลทำลายภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งควรมีความรักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดเป็นธรรมชาติ ให้อ่อนแอลงไป

อนึ่งใคร่ขอกล่าวถึงความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติของคนไว้ในที่นี้ก่อน่วา ชีวิตแต่ละคนที่เกิดมาย่อมมาจากพื้นดิน แต่สัจธรรมของชีวิตย่อมมีความรักและความหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดด้วยรู้คุณค่าของตัวเองเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิต หลังจากรากฐานดังกล่าวถูกทำลายให้อ่อนแอลงไปย่อมมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การยอมใจเป็นทาสรับใช้ในกระบวนการดำเนินชีวิตได้ทุกเรื่อง ซึ่งสิ่งนี้จำเป็นต้องใช้เวลานานพอสมควร จึงเรียกว่าเป็นแผนการบุกรุกในระยะยาว

ผลที่ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบัน กล่าวคือขณะนี้ดินแดนแห่งนี้ได้ถูกความคิดตะวันตกเข้ามายึดครองผ่านกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ อีกทั้งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางวัตถุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเกิดจากอิทธิพลตะวันตกแทบจะทั้งสิ้น

สิ่งหนึ่งซึ่งเห็นได้ชัดดังเช่นคนยุคก่อนเคยกล่าวไว้ว่า วัตถุเข้าที่ไหนสังคมแตกที่นั่น เนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่หวังดี ได้สร้างความเห็นแก่ตัว ทำให้คนแตกสามัคคีกระจายอย่างทั่วถึงทั้งระบบ

ส่วนเงินตรา หากรู้เท่าทันย่อมหมายถึงความเป็นชาติที่เข้มแข็ง จึงมีการกล่าวเน้นไว้ว่า หากคนในชาติร่วมรักสามัคคีกันดี บ้านเมืองย่อมรวมกันได้อย่างเหนียวแน่น แม้ใครจะมายุแหย่ให้แตกแยกก็คงเป็นไปได้ยาก

ดังจะเห็นได้ว่าในประวัติศาสตร์ของชาติ หากมีการสูญเสียแผ่นดิน ย่อมเกิดจากคนในแตกสามัคคี อย่างเช่นที่คนยุคก่อนเคยกล่าวไว้ว่า “ชักศึกเข้าบ้าน” หรืออีกนัยหนึ่ง “เห็นขี้ดีกว่าไส้” มันเป็นอุทาหรณ์

เนื่องจากธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต หากพบความแตกต่างร่วมกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้ชี้ให้เห็นความจริงไว้ว่า ไม่มีสิ่งใดที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด อย่างน้อยหนึ่งเดียวก็ยังมีหลงเหลืออยู่

เพราะเหตุดังกล่าวแต่ละยุคสมัยจึงปรากฏบุคคลผู้ขาดความรับผิดชอบต่อแผ่นดินอยู่เนืองๆ ทำให้สัญชาตญาณอันเป็นธรรมชาติของคนต้องมีการระแวดระวังภัยอยู่เสมอ

ประเทศสยามในอดีตได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย กว่าจะมาถึงยุครัตนโกสินทร์ซึ่งมีกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีในปัจจุบันนับว่าเจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้ว

ธรรมชาติได้ชี้ถึงสัจธรรมไว้ว่า เมื่อเจริญก็ย่อมมีเสื่อมเป็นธรรมดา ตามวิถีการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานธรรมชาติซึ่งเป็นวัฏจักร คนยุคก่อนจึงสอนไว้ว่าการดำรงชีวิตอยู่ไม่ควรยึดติดกับสิ่งใดที่ปรากฏเปลี่ยนแปลงอยู่ภายนอกตนเอง โดยถือเป็นอนิจจังก็ได้ หรือบางครั้งอาจจะกล่าวว่าเป็นเพียงสิ่งสมมติก็ได้เช่นกัน

แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ ณ ภายนอกธรรมชาติของจิตใจบุคคลผู้มีโอกาสสัมผัส ทำให้รู้สึกสะดวกสบายจึงเสพติดได้ง่าย ผู้เขียนกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลทำให้เสพติดๆ ได้ทุกรูปแบบ ภาวะเสพติดย่อมหล่อหลอมนิสัยคนให้เห็นแก่ตัวจนเป็นสันดาน ความจริงยังชี้ไว้ว่าลงได้ลิ้มรสทำให้เกิดภาวะเสพติดขึ้นแล้ว ย่อมถอนตัวได้ยาก และสิ่งเหล่านี้ได้ทำหน้าให้คนสร้างระบบการจัดการขึ้นมาสนองต่อสังคมและพรรคพวกนับตั้งแต่การจัดการศึกษาไปจนถึงการตั้งเป็นองค์กรที่อยู่บนพื้นฐานการจัดการซึ่งมักนำเอาคำว่าต้องทำเป็นระบบมาเป็นข้ออ้าง แสดงว่ายึดติดอยู่กับผลสำเร็จรูป ซึ่งนับวันยิ่งห่างธรรมชาติจากใจตัวเอง คนเห็นแก่ตัวจึงมักมีนิสัยชอบอ้างเหตุและผลของตัวเองโดยไม่รู้ที่มาที่ไปเป็นธรรมดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *