การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง

การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง

ISBN : 974-537-339-7
คำอธิบาย : การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้าและพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง – การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้า และการพัฒนาบนพื้นฐานความมั่นคง – ปัญหาสภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษาในประเทศด้อยพัฒนา – ประวัติความเป็นมาของการผลิตการค้ากล้วยไม้ – การพิจารณาเลือกที่ดินปลูกกล้วยไม้เป็นการค้า – การค้ากล้วยไม้ในระบบอุตสาหกรรม – การเริ่มต้นปลูกกล้วยไม้เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางการค้า – การปลูกกล้วยไม้ประเภทแวนดาเพื่อประโยชน์ทางการค้า – กล้วยไม้ช้างแดง – การปลูกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอพซิสเพื่อประโยชน์ทางการค้า – กล้วยไม้ลูกผสมแอแรนดาและมอคคารา กล้วยไม้ตัดดอกที่ปลูกง่ายและใช้ต้นทุนน้อย – การปลูกล้วยไม้สกุลเด็นโดรเบียม(หวาย)เพื่อผลิตดอกเป็นการค้า – ปัญหาการจัดการจากการผลิตต้นและดอกกล้วยไม้ถึงตลาด – การจัดตั้งโรงงานบรรจุดอกกล้วยไม้ลงหีบห่อ – บทวิจารณ์การผลิตการค้าดอกกล้วยไม้ – การปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเพื่อการค้าภายในประเทศ – การผลิตต้นกล้วยไม้เพื่อประโยชน์ทางการค้า – การผลิตต้นกล้วยไม้เพื่อนำไปใช้เป็นไม้ประดับ – การผลิตการพัฒนาและการค้ากล้วยไม้สกุลหลายประเภทอากาศเย็น – การผลิตการจัดการและการพัฒนากล้วยไม้รองเท้านารีเพื่อประโยชน์ทางการค้า – การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กล้วยไม้เพื่อกระจายการค้าแหละการใช้ประโยชน์ – คนไทยกับพลังต่อรองทางการค้ากล้วยไม้ – กล้วยไม้ในสกุลที่มีแนวโน้มนำไปสู่การค้าในอนาคต – กล้วยไม้หอมการพัฒนาสู่ตลาดการค้า – ขยายผลการพัฒนาการผลิตการค้าหลายถึงกล้วยไม้สกุลอื่นในประเภทเดียวกัน – กล้วยไม้สกุลที่ควรเริ่มต้นสนใจใช้กู้อิสรภาพทางการค้ากล้วยไม้ของไทยและประเทศเขตร้อน – การบรรจุต้นกล้วยไม้ลงหีบห่อและการขนส่ง – การปรับปรุงพันธ์กล้วยไม้เพื่อประโยชน์ทางการค้า – ห้องปฏิบัติการขยายพันธ์กล้วยไม้ การจัดการและบริการ – พื้นฐานการผลิตกล้วยไม้เพื่อประโยชน์ทางการค้า – การพัฒนาร่วมกันระหว่างตลาดกับกระบวนการผลิต – การจัดการผลิตการค้ากล้วยไม้แบบครบวงจร – การจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลกล้วยไม้ – ดวงตราไปรษณียากรกล้วยไม้ ส่วนหนึ่งของการส่งเสริมเผยแพร่กล้วยไม้ของประเทศไทย – การจัดงานแสดงกล้วยไม้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการปลูกและการค้า – วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการตลาดของกล้วยไม้ไทย – วิญญาณการผลิตการค้ากล้วยไม้ของไทย – จิตสำนึกของคนไทยผู้คิดค้าขายกล้วยไม้ – คติธรรมในการประกอบธุรกิจการค้า – การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ – มองกล้วยไม้ให้ซึ้งถึงวิญญาณความรักในใจฉันซิเธอ – จากวิญญาณการพัฒนากล้วยไม้ไทยถึงความมั่นคงของชาติ
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [483 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 45.07MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *