หอมกลิ่นกล้วยไม้2

หอมกลิ่นกล้วยไม้2

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : หอมกลิ่นกล้วยไม้ – ระพี สาคริก เนื้อหา -เพียงข้าวเมล็ดเดียว -ดอกกล้วยไม้ในดวงใจ -สอนลูกหลานด้วยชีวิต -ความมั่นคงของชีวิต -ความอดทนอยู่ที่ไหน -ชีวิตกับกล้วยไม้ การศุกษาเพื่อสันติสุขของเพื่อนมนุษย์ -วิญญาณมนุษย์กับการพัฒนา -คุณภาพของบัณฑิต -นโยบายและปัญหาการศึกษา -ผลกระทบต่อการพัฒนาการเกษตรของสังคมไทย -แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา -คุณสมบัติของคนเพื่อการพัฒนา
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [152 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 7.95MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *