บทความ ศ.ระพี สาคริก ปี 2549>

บทความ ศ.ระพี สาคริก ปี 2549>

กรรมจากการหาเสียงที่หวนกลับมาให้ต้องชดใช้
กรรมและบุญของมนุษย์
กระบวนการธรรมะของคนรุ่นใหม่
กระแสความหลากหลายทางชีวภาพกับปัญหาพื้นฐานของสังคมไทย
กระแสแห่งกรรมกับวิถีชีวิตคนในสังคมไทย
กระแสโลกาภิวัตน์ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
กลยุทธและแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธในการทำงานสู่ความเป็นหนึ่ง
กลับบ้านเราเถอะลูกรัก
กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ประจำปี 2538-2539
กับระเบิดซึ่งถูกฝังไว้โดยคนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรี
การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยราชการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การจัดการบุคคลจากรากฐานแนวคิดที่อิสระ
การจัดการศึกษากับแนวคิดที่เป็นบูรณาการณ์
การจัดการศึกษานาวาที่กำลังใกล้จะอับปาง
การจัดการศึกษาเพื่อสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในทศวรรษหน้า
การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนและนักเรียนเป็นศูนย์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกระบวนการจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่ระดับโลก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน
การพึ่งตนเองพื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล
การมีส่วนร่วม
การศึกษากับการช่วยชำระอัตตาที่คน
การศึกษาควรมุ่งสู่อะไร
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม
การศึกษาวิทยาศาสตร์จากรายการ เช้าวันนี้
การศึกษาไทยที่ยังไม่ยอมยับยั้งการทำลายตัวเอง
การสร้างเขื่อนสนองแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรจริงหรือ
การสหกรณ์กับคุณภาพชีวิตไทย
การสอนศีลธรรมที่ควรจะบรรลุผลถึงเป้าหมาย
การอนุรักษ์ที่ใช้อำนาจปิดกั้นเจ้าของท้องถิ่นคือการกีดกันผลประโยชน์ทางการค้า
การอนุรักษ์ที่ไม่ทำลายเพื่อนมนุษย์
การอุดมศึกษากับปัญหาวิกฤตของชาติ
การเกษตรนั้นสำคัญไฉน
การเกษตรแบบพอเพียง
กาลเวลามีจริงหรือเปล่า
กำหนดเกษียณอายุไม่ใช่หนทางตันสำหรับชีวิต
กิจกรรมอาสาสมัครกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน
ก่อนจะคิดถึงนโยบาย
ก่อนที่เมืองไทยจะล่มสลาย
ก้อนหินหล่นลงน้ำ
เกร็ดความรู้จากประสบการณ์ชีวิต: ธรรมะที่ได้จากการเข้ารับการผ่าตัดในโรงพยาบาล
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม-เรายังเดินหลงทางกันอยู่อีกหรือเปล่า

 

ขอขอบคุณแด่ท่านที่แสดงความยินดี
ขอความกรุณาผู้ใหญ่เปิดใจตัวเองเพื่อดูความจริงของเด็ก
ของทุกสิ่งมีทั้งแง่ดีและแง่เสียจริงหรือ
ของแท้ในโลกนี้อยู่ที่ไหน
ข้อคิดควรคำนึงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาก่อนที่สังคมไทยจะล่มสลาย
ข้อคิดมุมหนึ่งในชีวิตประจำวัน
ข้อเสนอแนะในการคิดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ข้าวกับชีวิตไทย
ข้าวกับชีวิตไทย ขอฝากไว้ให้ชนรุ่นหลังได้คิดก่อนที่ชีวิตฉันต้องจากไป
เขียนฝากไว้ให้ลูกหลานคิด

 

คติธรรมจากธรรมชาติของชีวิต
คติธรรมที่ฉันพบได้จากการทำงานเรื่องกล้วยไม้
คติธรรมนำชีวิต
คติธรรมสำหรับลูกหลานที่รักทุกคนเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินชีวิตอนาคต
คติธรรมในการประกอบธุรกิจการค้า
คนกล้วยไม้ไทยวิญญาณการต่อสู้เพื่อปกป้องอิสรภาพของแผ่นดิน
คนกับธรรมชาติ
คนกับผี ผ่าเปลือกนอกเข้าไปดูความจริง
คนกับระบบการจัดการ
คนขายตัว
คนคืออะไร
คนดีมีคุณภาพไม่ได้อยู่ที่ต้องมีปริญญาสูงๆ
คนดีอยู่ที่ไหน
คนรักต้นไม้ให้อะไรแก่สังคมและตนเองบ้าง
คนรุ่นใหม่กับทิศทางของการเปลี่ยนแปลง
คนเหตุแห่งยาเสพติด
คนไทยกับพลังต่อรองทางการค้ากล้วยไม้
ครูครับ ไม่ว่าวิญญาณครูจะไปอยู่แห่งหนใดก็ตาม นี่คือเสียงหนึ่งจากศิษย์ ซึ่งยืนยันความจริงว่า ครูไม่ได้นอนตายข้างถนน อย่างที่มีคนบางคนมองเห็น
ครูถึงครู
ครูที่น่าประทับใจ
ครูผู้เป็นกัลยาณมิตรของศิษย์
ครูเกษตรควรจะมีวิญญาณอยู่ที่พื้นดินร่วมกับศิษย์
ควรมองต้นไม้ให้ถึงคน
ควันจากสิ่งแวดล้อม
ควันหลงหลังการเลือกตั้ง
ความคิดในการบริหารและการจัดการภาคเกษตรกรรมแบบปู่โสมเฝ้าทรัพย์
ความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนที่ควรมีอยู่ในรากฐานการเรียนรู้
ความดีอยู่ที่ไหน-ฉันใคร่รู้
ความมั่นคงของครอบครัวกับปัญหาที่แฝงอยู่
ความสับสนเกี่ยวกับการปลูกยูคาลิปตัส
ความสุขที่ค้นพบได้จากใจตนเอง
ความสุขที่พบได้จากวิถีชีวิตตนเอง
ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตไทย
ความหลากหลายทางชีวภาพอาจเป็นคลื่นปัญหาอีกลูกหนึ่งของชีวิตไทยที่สอนให้เข้าถึงสัจธรรม ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ความเป็นผู้นำกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและงาน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ความเสื่อมโทรมและความหวังด้านสิ่งแวดล้อม
ควายเพื่อนฉัน เธอหายหน้าไปไหนกันหมด
ควายเพื่อนรักของฉันเธอหายหน้าไปไหนกันหมด
คอลัมน์นี้ไม่มีชื่อ
คืนกล้วยไม้สู่ธรรมชาติ
คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ
คืนหนี้ชีวิตสู่แผ่นดิน
คืนหนี้ชีวิตสู่แผ่นดิน
คุณครูครับ ผมจะเรียกคุณครูอย่างสนิทใจได้อย่างไรครับ กรุณาช่วยบอกผมด้วย
คุณค่าของธรรมชาติกับความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง
คุณค่าของแผ่นดินถิ่นเกิดกับชีวิตไทย
คุณค่าที่ได้จากการอ่านและการเขียน
คุณธรรมกับอำนาจในการบริหารงาน
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร
คุณสมบัติของผู้นำมองย้อนยุคกลับไปสู่อดีต
คุณสมบัติของพัฒนากรที่พึงปรารถนา
ค่านิยมของผู้นำกับการพัฒนาประเทศ
ค้นหาความจริงจากวิญญาณตัวเอง
เครื่องราชฯ และเสื้อครุย กับคุณภาพการศึกษาไทย
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาอาชีพคนท้องถิ่นที่อำเภอภูเรือ
โครงการเยาวชนรักป่า

 

เงื่อนไขสังคมซึ่งแฝงอยู่ใต้กระแสการต่ออายุราชการ
แง่คิดควรคำนึงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาก่อนที่สังคมไทยจะล่มสลาย
แง่คิดจากการเดินทาง
แง่คิดจากธรรมชาติของมนุษย์
แง่คิดจากธรรมชาติที่ฉันค้นพบจากรากฐานตนเอง หลังการปฏิบัติมาแล้ว
แง่คิดจากประเด็นการใช้วิธีโคลนนิ่งขยายพันธุ์สิ่งมีชีวิต [CLONING]
แง่คิดจากรายงานการขยายการศึกษา
แง่คิดจากรายงานการขยายการศึกษา
แง่คิดจากสภาพกล้วยไม้ต้นหนึ่งซึ่งยืนอย่างโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
แง่คิดที่ใคร่ขอฝากไว้แด่บุคคลผู้ซึ่งปากว่าต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แง่คิดมุมมองที่ขอเสริมให้แก่อิสรภาพของมหาวิทยาลัยของรัฐ
แง่คิดมุมหนึ่งจากการดำเนินชีวิต
แง่คิดเกี่ยวกับการศึกษาจากครอบครัวถึงเด็กเร่ร่อน
แง่คิดเกี่ยวกับการศึกษาจากรายงานของมติชน

 

จงมองทุกสิ่งในด้านดี
จงเป็นบุคคลผู้ตื่นอยู่เสมอ
จริงหรือที่มนุษย์หยุดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้
จริยธรรมและคุณธรรมของผู้บริหารงานบุคคล
จากกระแสน้ำใช้ถึงน้ำใจคน
จากกล้วยไม้ถึงวิญญาณการพัฒนา
จากกล้วยไม้ถึงแก่นแท้ของชีวิต
จากกล้วยไม้ถึงแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์
จากกล้วยไม้ท้องถิ่นถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของชีวิตไทย
จากกล้วยไม้ธรรมชาติถึงความจริงของชีวิต
จากการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตที่แท้จริง
จากการอนุรักษ์และพัฒนาสู่สัจธรรม
จากการอภิปรายเรื่อง ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย เห็นปัญหาอะไรที่แฝงอยู่
จากข้าวถึงชีวิตไทย
จากความเครียดถึงความสุข
จากคุณภาพอาจารย์ถึงการได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จากชีวิตกับกล้วยไม้ถึงการศึกษาธรรมชาติเพื่อหวังสันติสุขของเพื่อนมนุษย์
จากชีวิตกับกล้วยไม้สู่การศึกษาธรรมชาติเพื่อมุ่งหวังสันติสุขของเพื่อนมนุษย์
จากต้นไม้ถึงคุณภาพชีวิตมนุษย์
จากต้นไม้ถึงสันติภาพ
จากถังส้วมซึมที่ใช้แล้วเพียงใบเดียว ถึงลูกกล้วยไม้หลายแสนต้น ซึ่งถูกส่งไปขายแทบทั่วโลก
จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยถึงสิ่งที่เป็นสัจธรรม
จากธรรมชาติกับชีวิตถึงธรรมะกับการศึกษา
จากธรรมชาติกับชีวิตถึงพุทธธรรมกับการศึกษาสู่ปัญหาสังคมไทย
จากธรรมชาติถึงความสุข
จากธรรมชาติและชีวิตถึงป่าไม้กับพุทธศาสนาและปัญหาสังคมไทย
จากประเด็น นักวิชาการขายตัว ถึงการออกสู่อิสรภาพของมหาวิทยาลัย
จากประเด็นพุทธศาสนาเสื่อมหรือไม่เสื่อมถึงภาพปัญหาของสังคมไทย
จากปัญหาธุรกิจกล้วยไม้ถึงชะตากรรมของชีวิตและการเกษตรไทย
จากปัญหาป่าไม้ถึงเยาวชนท้องถิ่นที่ขอฝากแด่ ค.ร.ม.สัญจร อีสาน
จากปัญหาพืชสมุนไพรถึงสัจธรรม
จากปีเก่าสู่ปีใหม่อะไรคือความสุข
จากผลงานกล้วยไม้ถึงปัญหาการจัดการศึกษาเกษตรไทย
จากผลงานกล้วยไม้ถึงปัญหาการจัดการศึกษาไทย
จากผืนแผ่นดินถึงหนี้ชีวิต
จากภาพกล้วยไม้ต้นหนึ่งซึ่งยืนอย่างโดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติถึงสภาพอันเป็นที่ สุดจุดจบของมนุษยโลก
จากภาพความผันผวนของทิศทางไทยถึงกระแสการเลือกตั้งในขณะนี้
จากมนุษย์ถึงสิ่งแวดล้อม
จากรอยเท้าถึงรอยใจคน
จากวันมาฆะบูชาถึงวาเลนทายน์
จากศิลปกรรมถึงคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์พร้อม
จากศิษย์เก่าอาวุโส
จากสถานการณ์กล้วยไม้ไทยในปัจจุบันถึงความมั่นคงของชาติ
จากสิ่งแวดล้อมถึงการศึกษาเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
จากเกษตรกรรมทางเลือกของไทยถึงวิวัฒนาการเกษตรกรรมของจีน
จากแม่บังเกิดเกล้าถึงแม่ธรณี
จากใจถึงใจ ระหว่างผู้ใหญ่กับชนรุ่นหลัง
จากไอร้อนสู่แดนหิมะ
จากไอร้อนสู่แดนหิมะ ตอนที่ 2 จนอะไรก็จนไป-แต่อย่าจนใจตัวเอง
จากไอร้อนสู่แดนหิมะ วิถีชีวิตที่เรียนรู้ร่วมไปกับวงโคจรของดวงอาทิตย์
จิตสำนักของคนไทยผู้คิดค้าขายกล้วยไม้
จิตสำนึกจากภาพเด็กดักแด้
จินตนาการกับความใฝ่ฝัน
จุดยืนในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนควรเน้นที่ไหน

 

ฉันชอบมองก้นคนอื่นมากกว่ามองที่หน้าตา
ฉันชอบมองก้นคนอื่นมากกว่ามองที่หน้าตา2
ฉันรักที่จะเดินแก้ผ้าให้คนเห็นความจริง
ฉันเป็นนักอะไรหรือเปล่า
ฉากธรรมชาติ

 

ชะตากรรมของสังคมไทยที่มองเห็นได้จากมุมหนึ่ง
ชนักปักติดหลังการเมืองไทยใครจะถอนออก
ชลบุรี-เมืองกล้วยไม้ที่กลายเป็นอดีต
ชีวิตกับการศึกษา และงานวิทยาศาสตร์ของข้าพเจ้า
ชีวิตคน บนเส้นทางซึ่งเต็มไปด้วยปัญหา สู้ซิเธอ
ชีวิตคนบนเส้นทางซึ่งเต็มไปด้วยปัญหา
ชีวิตคนย่อมอยู่อย่างมีความหมายและมีความหวัง
ชีวิตคือการต่อสู้
ชีวิตนี้ ได้ช่วยให้ฉันมีโอกาสเรียนรู้อะไรบ้าง
ชีวิตนี้มีอะไรบ้างที่ให้คุณค่า
ชีวิตนี้ยังมีความหวัง
ชีวิตนี้เกิดมาแล้วได้อะไร
ชีวิตนี้ได้ช่วยให้ฉันมีโอกาสเรียนรู้อะไรบ้าง
ชีวิตมนุษย์กับดอกไม้
โชคลางมีจริงหรือเปล่า

 

ญี่ปุ่นตกตะลึงกับสภาพสิ่งแวดล้อมไทย

 

ดอกกล้วยไม้ในดวงใจ
ดีและชั่วย่อมอยู่ที่ใจเรา
แด่ความรักกับชีวิต
แด่คุณครูที่รักด้วยแรงศรัทธา [1]
แด่คุณครูที่รักด้วยแรงศรัทธา [2]
แด่ทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องกับดนตรี
แด่ธรรมชาติที่รัก
แด่ลูกหลานทุกคนที่มุ่งเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย
แด่วิญญาณครูที่ฉันรักยิ่งชีวิต
แด่อนาคตของลูกที่รักทุกคน
แด่เธอที่รักทุกคน

 

ตามรอยหิ่งห้อย
ตีนติดดิน-ไม่ติดดิน เราได้อะไร
ต้นไม้มีวิญญาณจริงหรือเปล่า

 

ถ้าฉันยังมองไม่เห็นความจริงว่า คนเราต่างกัน ก็คงเข้าใจความจริงได้ยากว่า คนเราเกิดมาย่อมเหมือนกัน

 

ทบทวนปัญหาการจัดการศึกษาจากการใช้ประสบการณ์ชีวิตเป็นพื้นฐาน
ทางเลือกของผู้เสียสละเพื่อสังคม
ทำไมคนต้องเขียน
ทำไมฉันจึงชอบดูก้นคน
ทำไมต้องช่วยผู้สูงอายุ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคมปลายเหตุกับสิ่งที่เป็นเป้าหมาย
ทุกชีวิตและทุกสิ่งในโลกล้วนมีคุณค่า
ทุกวันนี้ ฉันอยู่และมุ่งมั่นทำงานไปเพื่อใคร
เทคโนโลยีชีวิตที่เก็บได้จากชาวบ้าน
เทศกาลดอกซากุระในประเทศญี่ปุ่น

 

ธรรมจักรกับชีวิตมนุษย์
ธรรมชาติกับวิถีชีวิต
ธรรมชาติกับวิถีชีวิต-และแนวทางที่มุ่งถึง
ธรรมชาติของคน
ธรรมชาติของคนกับการพิจารณาเลือกผู้แทนของชาวบ้าน
ธรรมชาติคือพื้นฐานการศึกษาของมนุษยชาติ
ธรรมชาติซึ่งเป็นสื่อการศึกษาที่แท้จริงของมนุษย์ยังคงมีผลอยู่หรือ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับวิถีชีวิตมนุษย์
ธรรมะที่เรียนรู้ได้ไม่ยากนัก
ธัมมะจากชีวิตประจำวัน

 

นาวาชีวิต
นาวาชีวิต จากจุดเริ่มต้นสู่จุดสุดท้ายของวิถีชีวิต
นิมิตหมายจากใจ พลังสะสมภายในวิญญาณของการต่อสู้ ปรากฏการณ์ธรรมชาติจากวิญญาณที่อิสระ
นึกถึงช่วงซึ่งกรุงศรีอยุธยากำลังใกล้จะแตก
นโยบายการศึกษาไทยมุ่งรับใช้ใครกันแน่
น้ำและแผ่นดินกับสิ่งแวดล้อมของชีวิตไทย
แนวคิดการศึกษาเสนอรัฐบาล
แนวทางในการแก้ปัญหาคนทำลายธรรมชาติควรมุ่งใช้อำนาจหรือคุณธรรม
แนวทางในการแก้ปัญหาคนทำลายธรรมชาติควรเน้นใช้อำนาจหรือใช้คุณธรรม
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของวงการกล้วยไม้
ในขณะที่เศรษฐกิจของสังคมกำลังวิกฤตหนักเราควรเริ่มต้นแก้ไขที่ไหนก่อน
ในหลวงในดวงใจของชาวเกษตร
ในโลกนี้มีแต่คนดี

 

บทบาทของสภาข้าราชการที่มีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในอดีต
บทบาทของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์
บทบาทสื่อของไทย ควรจะไปทางไหน
บทวิจารณ์ อำนาจอิสระในการบริหารงานมหาวิทยาลัยไทยได้จากการประชุมสัมมนาวิชาการจัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่เซ็นทรัลพลาซ่า
บทเรียนที่ได้มาจากลมร้อน
บนผืนดินเดียวกัน
บริโภคกันจนสิ้นแผ่นดินและสิ้นชาติ
เบื้องหลังการจับกุมชาวบ้านขายกล้วยไม้ป่าที่ตลาดนัดสวนจตุจักร

 

ประชาธิปไตยที่ขาดรากฐาน
ประวัติความเป็นมาของการปลูกกล้วยไม้ในประเทศไทย
ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารบนพื้นฐานความเป็นครู
ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารบนพื้นฐานความเป็นครู2
ประสบการณ์ชีวิตจากการเป็นรัฐมนตรีเกษตร
ประสบการณ์ชีวิตจากการเป็นรัฐมนตรีเกษตร
ปรัชญากับชีวิต
ปริญญา เป้าหมายการศึกษาที่ควรถึงเวลาทบทวนได้แล้วหรือยัง
ปอกเปลือกนอกของผู้นำเพื่อเข้าไปดูเนื้อในให้เห็นความจริง
ปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ที่ไหน
ปัญหาคนทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรแก้ไขที่ไหน
ปัญหาความร่ำรวยผิดปกติควรแก้ไขที่ไหน
ปัญหาคือครูชีวิต
ปัญหาคือครูชีวิต2
ปัญหาจากการเรียนการสอนคุณธรรมและจริยธรรม ในระบบการจัดการศึกษาไทย
ปัญหาสิ่งแวดล้อม-ทำไมต้องเน้นโทษที่คนจน
ปีแห่งการสืบสานกระแสวัฒนธรรม
เปลี่ยนปัญหาให้เป็นโอกาสซิเธอ
เปลือกมนุษย์

 

ผมไม่ชอบขึ้นสู่ที่สูง
ผลจากการจัดการศึกษาเกษตรไทยซึ่งมีต่อการพัฒนาประเทศ
ผลสำเร็จของการจัดการศึกษา ซึ่งใช้ธรรมชาติของคนเป็นพื้นฐานแนวคิดและการนำปฏิบัติ
ผักสวนครัวรั้วกินได้! ใครกิน

 

ฝากไว้แด่แผนพัฒนาประเทศแผนที่ 8 เพื่อเป็นแง่คิด

 

พรหมลิขิตกับวิถีชีวิตมนุษย์
พระกับป่า
พระคุณอันยิ่งใหญ่ของผืนแผ่นดิน
พฤติกรรมของผู้ใหญ่กับความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตอนาคตของเด็กคือสื่อการศึกษาที่มี อิทธิพลเหนือสื่อการศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
พฤติกรรมจากแต่ละมุมชีวิตหากมองได้สองด้าน
พลังความคิดที่เป็นอมตะ
พิษภัยของโรคนิยมอำนาจระดับโลก
เพชรในตม

 

เฟิร์นข้าหลวงหลังลาย

 

ภาพชุดที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ภาพสะกิดใจวันสิ่งแวดล้อมของโลก

 

มนุษย์กับความอยาก
มนุษย์กับธรรมชาติ [MAN AND NATURE]
มนุษย์กับวิถีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยกับปริญญากิตติมศักดิ์
มองกล้วยไม้ให้ซึ้งถึงวิญญาณความรักในใจฉันซิเธอ
มองการเลือกตั้งจากความเป็นธรรมชาติ
มองปัญหาสิ่งแวดล้อมจากทรรศนะทางสังคม
มองผ่านการศึกษาภาคบังคับถึงหลักอิสรภาพทางการศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตไทย
มองภาพวิกฤตการณ์การเมืองในปัจจุบัน
มองภาพสภาการเกษตรแห่งชาติจากมุมหนึ่ง
มองวิถีการเมืองไทยจากรากฐานการศึกษาที่ยังมุ่งสู่หอคอยงาช้าง
มองสิ่งซึ่งอยู่ใต้ก้นคนอื่นดีกว่ามองที่หน้าตา
มองโลกจากความจริง
มอบแง่คิดแด่สมาคมสหพันธ์โรงเรียนราษฎร์ในโอกาสครบรอบ
มุมหนึ่งของประสบการณ์ชีวิต จากการคิดเอาชนะใจตนเอง
เมื่อขาลอยพ้นพื้นดินถิ่นกำเนิดของตัวเองเศรษฐกิจก็ย่อมทรุดเป็นธรรมดา
เมื่อคนสิ้นคิดทุกสิ่งก็ย่อมสูญสลาย
เมื่อน้ำท่วมก็ย่อมมองไม่เห็นแผ่นดิน
เมื่อมนุษย์โลกกำลังใกล้จะถึงจุดดับสูญ
เมื่อสิ้นคิดก็ย่อมสูญสิ้นคุณค่าความเป็นคน
เมื่อสิ้นคิดความเป็นคนก็ย่อมสูญ
แม้เพียงสิ่งซึ่งอยู่ที่ปลายจมูกเราเอง

 

ยาธรรมชาติกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยาธรรมชาติซึ่งแต่ละคนมีอยู่แล้วในตัวเองแต่มักมองข้ามไปจนเป็นนิสัย
เยาวชนนั้นสำคัญไฉน

 

รวมกันเราอยู่-แยกกันเราตาย
รอยแผลที่รักษาหายยากที่สุด
ระลึกถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในฐานะคนรักต้นไม้
ระหว่างความชอบธรรมกับพรรคพวก
ระหว่างชีวิตไทยกับโลกภายนอก
ระหว่างอำนาจและเงินกับคุณธรรม
รากฐานการปฏิรูปการศึกษาซึ่งถูกคนมองข้าม
รางวัลจากธรรมชาติ
รำลึกถึง ม.จ.สิทธิพร กฤดากร กับแบบอย่างทางการเมืองที่มุ่งสู่พื้นฐาน
ร้อนนี้ยังมีชีวิตอยู่
เราต้องการอยู่รอดหรือต้องการเอาตัวรอด
เราพัฒนากันจริงหรือ
เราได้รับคุณค่าอะไรจากการมุ่งมั่นขึ้นไปเรียนปริญญาสูงๆ ในสภาพสังคมปัจจุบัน
เริ่มมีคนมองทวนกระแสการเมืองและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังกันบ้างหรือยัง
เรียนรู้ธรรมชาติจากสัตว์

 

โลกกับชีวิตศูนย์รวมของทุกสิ่งอยู่ที่ใจมนุษย์
โลกทรรศน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โลกทัศน์ของประชาชนกับการพัฒนาประเทศ

 

วงดนตรี อ.ส.กับชาวเกษตร
วงล้อแห่งชีวิต
วิชาการที่สวนทางกับความจริงทำให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นกับสังคม
วิญญาณการประชุมรากฐานที่กำลังขาดหายไป
วิญญาณความรักที่ขอมอบให้เกษตรกรริมฝั่งน้ำ
วิญญาณความรักที่อยู่ร่วมผืนแผ่นดินเดียวกัน
วิญญาณความรักที่เปล่งประกายขึ้นมาจากคนละฟากขอบฟ้า
วิญญาณมนุษย์กับการพัฒนา
วิญญาณสามบูรพาจารย์เกษตร ค้นหาจากอดีตของชีวิตฉัน
วิญญาณใต้ร่มนนทรี 60 ปีของชีวิตภายใต้ร่มเงาเกษตรศาสตร์
วิญญาณใต้ร่มนนทรี 60 ปีของชีวิตภายใต้ร่มเงาเกษตรศาสตร์ วิญญาณฉันอยู่ที่นี่ แม้แผ่นดินผืนนี้จะกลบร่างแล้ว
วิญญาณไทที่กำลังสูญสิ้นไปจากแผ่นดินผืนนี้
วิถีของปัญหาสังคมและชีวิตไทยสู่การแก้ไข
วิถีชีวิตกับธรรมชาติและแนวทางที่มุ่งถึง
วิถีชีวิตการสร้างดุลอำนาจภายในจิตวิญญาณตนเอง
วิถีชีวิตที่คืนให้แก่สังคมเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตและแรงดลใจ
วิถีชีวิตที่มุ่งสู่คุณภาพ
วิถีชีวิตไทยบนพื้นฐานแห่งกรรม
วิสัยทรรศน์เกี่ยวกับการตลาดของกล้วยไม้ไทย
วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านภาพการประชุมสัมมนา
วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล
วิเคราะห์วิถีชีวิตไทยจากเงื่อนไขแห่งกรรม
วิเคราะห์ศีลธรรมจากการปฏิบัติ
เวียดนามกับกล้วยไม้ไทย

 

ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาคนภาคเกษตรกรรม
ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพคนภาคเกษตรกรรม
ศีลธรรมนำชีวิต
ศึกษาธรรมะจากโลก
ศึกษาธรรมะจากโลก
เศรษฐกิจกล้วยไม้จะดีกว่านี้อีกหรือไม่

 

ส.ค.ส. 2537 จากชีวิตถึงชีวิต
ส.ค.ส. 2539
ส.ค.ส. 2541
ส.ค.ส. 2542
ส.ค.ส. 2542 ความรักที่มั่นคงยั่งยืน
ส.ค.ส. 2542 จงเปิดใจให้กว้างย่อมค้นพบความสุข
สงกรานต์นี้ฉันยังมีชีวิตอยู่
สติฉันอยู่ไหน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สภาพของชนบทไทยซึ่งพบที่สาคลี
สภาพสังคมไทยที่ยังมองไม่เห็นฝั่ง
สภาอาจารย์กับการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัย
สมดุลแห่งชีวิต
สังคมไทยกับความแตกแยกภายในครอบครัว
สัจธรรมกับแนวทางการพัฒนาสู่อารยประเทศ
สัจธรรมของปัญหาช่อราษฎร์บังหลวง
สัจธรรมของสังคมที่ขาดการสืบทอด
สัจธรรมที่มองเห็น-จากภาพการแก้ไขปัญหาจราจร
สัจธรรมระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สัจธรรมรำลึก
สิ่งที่ขออนุญาตลิขิตไว้ ในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นเราเห็นได้มิใช่หรือ
สิ่งที่แฝงอยู่ในกระแสน้ำท่วมครั้งใหญ่
สิ่งแวดล้อมกับวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของชีวิต
สืบเนื่องมาจากเรื่อง การได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สื่อการศึกษากับปัญหาพื้นฐาน
สื่อการศึกษากับภาวะที่เหลือแต่เปลือกของสังคมไทย
สุริยุปราคากับความเชื่อของคนในสังคมไทย
สู่โค้งสุดท้ายของชีวิต
เส้นทางสู่การอยู่รอดของทุกคนในสังคมไทย
เส้นที่มุ่งสู่ความมืด

 

หนึ่งเดียวในดวงใจ
หนึ่งเดียวในดวงใจ
หนึ่งในดวงใจ
หมองูย่อมตายเพราะงู
หากใครอ่านจดหมายฉบับที่แนบมานี้แล้ว มองเห็นสัจธรรมผมใคร่จะขออธิบายถึงที่มาของจดหมายฉบับนี้ เพื่อว่าแต่ละคนผู้เข้าถึงแล้ว คงจะให้ความสนใจเหตุอันเป็นที่มาเพื่อจะได้สดับไว้ประดับสติตนเองให้มั่นคงยิ่งขึ้น
เหตุการณ์โรงแรมถล่มกับกระแสความขึงขังในการแก้ปัญหา
เหตุวิปริตในครอบครัวไทยยุคปัจจุบัน
เหตุและผลของการศึกษาจากธรรมชาติ
เหตุแห่งความแตกแยกของครอบครัวไทย
เห็นอะไรจากม๊อบเกษตรกรอีสาน

 

อนิจจา การจัดการศึกษาไทย
อนิจจา-การจัดการศึกษาไทย
อย่าเอาป้าย ดอกเตอร์ มาแขวนคอฉัน
อะไรคือวิชาการ
อาหารและยาธรรมชาติกับวิถีทางที่เข้าถึงสัจธรรม
อำนาจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก
อิสรภาพของคนไทยในการค้ากล้วยไม้กำลังจะสูญสิ้นไปจากชีวิต
อิสรภาพของแต่ละคนเป็นสิ่งมีคุณค่าและความหมายอย่างที่สุดแล้ว
อิสรภาพภายในวิญญาณมนุษ์ยุคปัจจุบันหายไปไหน
อิสรภาพในการมองเห็นตลาดของเกษตรกรไทย2
อิสรภาพในการมองเห็นตลาดของเกษตรกรไทย
อีกมุมหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาจราจร
อุดมการณ์ของวิชาการที่ฉันรักและรักษามาตลอดชีวิต
โอกาสของงานอาสาสมัครเอกชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยของชาวบ้าน

 

#
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม: เอกสารหมายเลข 1 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ต.ค. 2538 โรงแรม เอส ดี อเวนิว กทม.
บทบาทของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์: เอกสารหมายเลข 1 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ต.ค. 2538 โรงแรม เอส ดี อเวนิว กทม.
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบยั่งยืน: เอกสารหมายเลข 1 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 ต.ค. 2538 โรงแรมเอส ดี อเวนิว กทม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *