ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย “ศ.ระพี สาคริก”

ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย “ศ.ระพี สาคริก”

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อ อาจารย์ ระพี สาคริก ที่ได้รับคัดเลือก “ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย” ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2552
ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2552 ซึ่งในสาขา ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ผู้ได้รับการแต่งตั้งได้แก่ ศ.ระพี สาคริก นักวิจัยและนัก วิชาการเกษตร ผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศสู่สากล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรมช.กระทรวงเกษตรฯ ศ.ระพี สาคริกเป็นบุคคลแรกที่ทำให้เปลี่ยนจุดศูนย์กลางของกล้วยไม้มาสู่ประเทศไทย สื่งที่ท่านได้ศึกษาค้นคว้ามาตลอดนับว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างมากต่อวงการ เกษตร โดยเฉพาะในวงการศึกษาและวงการกล้วยไม้ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย

เนื่องในวันพืชมงคลและวันเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปี 2552 ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พ.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายธวัชชัย สำโรงวัฒนา รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 4 สาขา ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกในภาพรวมโดยจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความ สามารถ ความเชี่ยวชาญ และผลงานเกี่ยว กับด้านการเกษตรอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงมีประวัติและวิถีชีวิตที่มี คุณธรรม มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล มีจิตใจและการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการอุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ต่อเกษตรกรแวดวงการเกษตรในชุมชนหน่วยงานราชการ ประชาชน และที่สำคัญคือมีผลการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนเป็น ที่ประจักษ์ต่อสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในการที่จะเป็นส่วนสนับสนุน และสร้างโอกาสนำองค์ความรู้และประสบการณ์เผยแพร่สู่สังคมนั้น

สำหรับ บุคคลที่ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งเป็นปราชญ์ เกษตรของแผ่นดินมีทั้งสิ้น 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ได้แก่ นายระพี สาคริก นักวิจัยและนัก วิชาการเกษตร ผู้บุกเบิกวงการกล้วยไม้ของประเทศสู่สากล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ รมช.กระทรวงเกษตรฯ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม หรือผู้ใหญ่วิบูลย์ แห่งสนามชัยเขตเกษตรกรที่พลิกชีวิตจากทำเกษตรเชิงเดี่ยวจนมีหนี้สินมากมาย หันมาสู่วิถีวนเกษตร และรู้จักอยู่อย่างพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ได้แก่ นายประยงค์ รณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้คว้ารางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน ปี 2547

ส่วน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่นนั้น ได้พิจารณาว่า นายหรน หมัดหลี หรือป๊ะหรน ปราชญ์ชาวบ้านแห่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน แต่นายหรนได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาดังนั้น ในปีนี้จึงไม่เสนอผู้ใดขึ้นเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาดังกล่าว

สำหรับ ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2552 จะเข้ารับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ โล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันที่ 11 พฤษภาคมนี้ นอกจากนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณามอบเงินทุนเกียรติยศให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งรายละ 100,000 บาท เพื่อนำไปขยายผลพัฒนาศูนย์ปราชญ์ฯ ศูนย์เรียนรู้ฯ หรือการดำเนินงานในเครือข่ายของตนเองให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือเกษตรกรราย อื่นให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *