หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆ ไป

หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆ ไป

ISBN : xxxxxxxx
คำอธิบาย : หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆ ไป – ระพี สาคริก สารบาญ – สิ่งที่บังคับการเจริญเติบโตของต้นไม้ – ธาตุสำคัญๆที่เป็นอาจารของต้นไม้ – ประเภทของปุ๋ย – สัดส่วนของธาตุที่เป็นอาหารพืช – ตำหรับของปุ๋ย – น้ำที่ใช้ผสมปุ๋ย – การเสื่อมของปุ๋ย – การละลายของปุ๋ย – ความเป็นกรดของปุ๋ย – ความเป็นพิษของปุ๋ย – ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการใช้ปุ่ย – การใช้ปุ๋ยแก่ต้นไม้- วิธีการและเวลาที่เหมาะสม – ประโยชน์ของการใช้ปู่ย – โทษของการใช้ปุ๋ย – บันทึกท้ายเล่ม
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
สำนักพิมพ์ :
: Attribultion Non-Commercial Share Alike
อ่านหนังสือออนไลน์ : view [51 หน้า]
ดาวโหลดหนังสือ [PDF File] : download [คลิ๊กขวา เลือก save as] [ขนาดไฟล์ 3MB]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *